Договір публічної оферти Applaw Group LP

Юридична компанія «Applaw Group LP», далі — «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі, далі — «Замовник», замовити надання юридичних послуг, розміщених на сайті Виконавця, які називаються «Послугами».

Оформляючи замовлення на Сайті та здійснивши оплату послуг, Замовник добровільно підтверджує прийняття наведених нижче положень.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою і вимагає підписання. Договір публічної оферти має таку ж юридичну чинність, як договір, підписаний на папері.

Цей договір містить усі істотні умови надання послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет, що унеможливлює безпосереднє ознайомлення Замовника з Послугами.

1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), громадянин (або юридична особа), що проводить акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом (підтвердженням) є факт першої оплати замовлення Замовником у розмірі від 10% за умов угоди.

1.3. Виконавець надає послуги через Інтернет-ресурс: AppLaw. Make Legal Traffic

1.4.Виконавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договіру без попереднього повідомлення Замовника.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право у будь-який час у рамках дії договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою електронного листування.

2.2. Замовник має право здійснювати контроль за виконанням Виконавцем своїх зобов'язань, вимагати від нього на будь-якому етапі виконання звіт про надані Послуги.

2.3. У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем строків завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5, п.3.7. цього договору, Замовник має право застосування положень п. 4.2. цього договору та на дострокове розірвання договору, про що у письмовій формі повідомляє Виконавця, за допомогою пошти, факсу чи електронної пошти.

2.4. Замовник зобов'язаний:

2.4.1. Надати Виконавцю інформацію, яку Виконавець вкаже як необхідну (усно чи письмово засобами стільникового зв'язку, електронної пошти, месенджерів) для виконання своїх зобов'язань за цим договором.

2.4.2. До початку надання послуг Замовник зобов'язаний внести оплату згідно з обумовленою Виконавцем вартістю. Отримання оплати підтверджується банківською квитанцією чи іншим чином.

2.4.3. Видати для Виконавця та/або його працівника (-ів) довіреність на здійснення всіх необхідних дій (на запит Виконавця), пов'язаних з наданням Послуги.

2.4.4. Надати Виконавцю документи, необхідні для виконання ним своїх обов'язків залежно від наданої Послуги та Інформації, передбаченої пунктом 2.4.1.

Надання копій документів здійснюється шляхом особистої передачі Виконавцю або особистим поштовим відправленням.

2.4.5. У погоджені з Виконавцем терміни здійснювати всі необхідні дії, які Замовник повинен виконати особисто (наприклад: видача довіреності на Виконавця, погодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для виконання договору, здійснення необхідних платежів до бюджету , інше).

2.4.6. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця.

2.4.7. У разі збільшення складності робіт за договором або часом, необхідним для їх виконання, у зв'язку з додатковими обов'язками, що покладаються Замовником на виконавця (отримати окремі документи замість Виконавця – довідки, т.д., зробити переклад документів, зробити нотаріальні копії, т.п. д.), Замовник зобов'язаний на вимогу виконавця сплатити ці послуги та/або компенсувати витрати додатково. При збільшенні складності робіт або часу, необхідного на їх виконання, у зв'язку з індивідуальними побажаннями Замовника, які не були озвучені на початку співробітництва (правки до стандартного статуту або протоколу під час реєстрації юридичних осіб, договорів тощо), а також у зв'язку з обставинами надання послуг, що виникли з вини Замовника (запізнення до нотаріуса та перенесення зустрічі, запізнення на подання документів та додаткове очікування у черзі співробітником супроводжуючим Клієнта тощо), Замовник зобов'язаний на вимогу та вибір виконавця сплатити ці послуги за прайсом Виконавця або компенсувати витрати часу, виходячи зі ставки 200 Євро за годину роботи юриста та/або 100 Євро за годину роботи помічника юриста.

2.5. У разі невиконання Замовником зобов'язань за цим договором, надання Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, що містять неправдиву інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов'язків працівниками (службовцями) третіх юридичних та фізичних осіб (служб доставки, державних органів тощо), а також внаслідок неправомірних дій та рішень третіх фізичних (працівників, службовців) та юридичних (суди, органи влади) осіб.

2.6. Замовник з метою реалізації положень цього договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси та здійснювати дії, що створюють юридичні наслідки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам лише після письмової згоди Замовника.

3.2. Виконавець має право передавати відомості, які він отримав від Замовника у процесі реалізації цього договору, третім особам без письмової згоди.

3.3. Виконавець зобов'язаний оперативно реагувати на запити Замовника. Статус відповідей – інформаційно-консультативний. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому у відповідь відомості на власний розсуд.

Застереження: відповіді не мають науково-публіцистичного та практичного статусу. Вони так само не можуть бути опубліковані. Виконавець визначає форми та обсяги наданих Замовником документів та інформації, необхідних для виконання своїх зобов'язань відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи із власних знань та практики.

3.4. Виконавець зобов'язується здійснити надання послуг у погоджений із Замовником термін. Початок узгодженого терміну починається з повного виконання Замовником зобов'язань за п. 2.4. цього договору та підписання всіх документів наданих Виконавцем. Про завершення надання послуг за цим договором Виконавець сповіщає Замовника в усній формі або письмово за телефоном, поштою, факсом, електронною поштою.

3.5. Виконавець зобов'язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладнення, що виникають у процесі виконання доручення.

3.6. У разі відмови Замовника від продовження надання послуг за цим договором, систематичного невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, зупинення процесу надання послуг з вини Замовника на понад три місяці з моменту акцепту цього договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору, про що у письмовій формі повідомляє Замовника за допомогою месенджерів, пошти, факсу, електронної пошти. У цьому випадку вартість надання послуг становить розмір фактично здійснених Замовником оплат за цим договором.

3.7. Офіційні платежі, послуги нотаріуса та інші платежі не належать до вартості послуг Виконавця.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата послуг відбувається згідно з цінами, вказаними на сайті Виконавця або в комерційній пропозиції від Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінити вартість, залежно від наданої Послуги Замовнику.

4.2. У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем строків завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5, п. 3.7. цього договору, Виконавець відшкодовує збитки, заподіяні Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим договором. Сторони підтверджують, що не повинні відшкодовувати збитки пов'язані з цим договором у вигляді втраченої вигоди та інших непрямих збитків. Виконавець може відшкодувати лише ті збитки, які трапилися з прямої доведеної вини Виконавця. У будь-якому випадку Сторони встановлюють граничний розмір відшкодування збитків Замовника у твердій сумі: 5 (п'ять) відсотків загальної суми договору. Після отримання повідомлення Виконавця про завершення надання послуг за цим договором, Замовник зобов'язується отримати результати наданих послуг Виконавцем (документи, письмові та усні консультації тощо)

4.3. Виконавець не є платником податку на додану вартість.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, про які Сторони не знали та не могли знати на момент укладення цього Договору, та які мають характер непереборної сили (форс-мажор), термін виконання зобов'язань відкладається на час дії таких обставин та/або їх наслідків.

5.2. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони вирішують усі розбіжності та спори, які можуть виникати під час реалізації цього Договору або у зв'язку з ним, у судовому порядку з урахуванням підвідомчості та підсудності.

6.2. Цей договір регулюється законодавством України, якщо інше не передбачено міжнародними актами права.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з його акцепту і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання договору повідомляє іншу Сторону про свій намір про припинення дії договору не пізніше ніж за 2 тижні.

Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли він надісланий рекомендованим листом або за допомогою факсимільного зв'язку чи електронної пошти.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації та документації, отриманої від Замовника усно чи письмово у зв'язку з наданням послуг за цим Договором.

8.2. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації та документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Зобов'язання за цією статтею не поширюються на інформацію, яка на час її отримання була загальновідомою або стала відомою не з вини Виконавця.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір діє всім Замовників, крім тих, хто має чинний письмовий договір з Виконавцем.

*ОН:17-го січня 2020 року